logo

Madness

Muse

Madness | Muse | bass synth, sheet music, choir arrangement, vocal group, koorarrangement, ssab, lyrics, chords

Episch lied van de Britse band Muse. Dit arrangement arrangeerde ik in opdracht van het koor SNOWE.

Datum: oktober 07, 2012